Behandling

I dag finnes ingen kurativ behandling av CFS/ME. Det ser likevel ut til at det å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile innenfor det pasienten tåler, kan lette sykdomsforløpet over tid. Det kan være både krevende og utfordrende å finne denne balansen selv, og for mange vil en del av terapien handle om å få hjelp til å  stabilisere eget aktivitetsnivå og sykdomsforløp.

De aller leste med CFS/ME som jeg møter i min praksis, bærer på en sorg på grunn av kraftig fall i funksjonsnivå . Mange har mistet store deler av sitt sosiale nettverk etter at de har blitt syke, og føler seg ensomme.  Noen er engstelige og bekymret for egen sykdom og for fremtiden, andre føler seg nedstemte eller skamfulle over ikke å mestre hverdagen. Dette er helt normale reaksjoner i en vanskelig livssituasjon med kronisk sykdom. I terapien får du mulighet til å dele og bearbeide de vanskelige følelsene knyttet til det å være syk, samt å mestre en hverdag med utmattelse, smerter, søvnvansker og/eller kognitiv svikt å få det bedre. Vi vet og at disse symptomene stjeler energi og er således opprettholdende for utmattelsen. Ved å håndtere disse symptomene på en hensiktsmessig måte vil du få mer energi og et mildere sykdomsforløp over tid. Gjennom hele behandlingen er det fokus på hva du tåler, hvilke behov du har og  de symptomene du trenger hjelp til å håndtere.